ETHICSCHOOL
Nanomedicijnen tegen kanker

Op 2 februari 2017 organiseert NanoNextNL de Miniconferentie Nanogeneeskunde; naar een toekomst voor elke kankerpatiënt, in stadskasteel Oudaen in Utrecht. Deze bijeenkomst is onderdeel van 15 parallelle bijeenkomsten in het kader van NanoWereldKankerdag, in verschillende landen. Iedereen is welkom om te worden bijgepraat over de mogelijkheden van nanotechnologie voor diagnose en behandeling van kanker. Info: http://www.nanonextnl.nl/events/miniconferentie-nanogeneeskunde-naar-toekomst-kankerpatient/

Veilig verder met synthetische biologie

In de recente Trend Analyse Biotechnologie 2016 adviseerden WRR, GR en COGEM het kabinet om een stap terug te doen in pogingen om synthetische biologie en andere moderne biotechnologie te reguleren. Met dit in het achterhoofd deelde beleidsmaker Dick Jung (ministerie Infrastructuur en Milieu) zijn dilemma’s tijdens de bijeenkomst “veilig verder met synthetische biologie” georganiseerd door het RIVM en het Rathenau Instituut op 20 september j.l. Belangrijke vragen zijn: hoe kunnen we veiligheid bevorderen? Hoe kunnen we beloftes oogsten? Hoe geven we aandacht aan opvattingen in de maatschappij? In lijn met het huidige beleid inzake Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGOs), wilde hij als overheid de verantwoordelijkheid nemen voor het systeem, waarbij de verantwoordelijkheid voor het product langs de waardeketen van onderzoek, via productie en consumptie tot afvalverwerking genomen zou moeten worden door meerdere partijen. Vijf Nederlandse teams die dit jaar concurreren in de internationale Genetically Engineered Machine (iGEM) competitie presenteerden vervolgens hun projecten. Ze vertelden hoe ze bio-veiligheid integreerden, eerst omdat het moest, maar later met toenemend enthousiasme. Andere deelnemers aan de bijeenkomst werden op hun beurt geïnspireerd door de iGEM teams. Filosoof Sabine Roeser van de TU Delft presenteerde haar visie op innovatieve manieren om te reflecteren op emoties en waarden in het debat over nieuwe technologie. Zij zag een belangrijke rol voor kunst in de dialoog tussen wetenschappers en burgers. Dick Jung vond het lastig in te passen in de publieke financiering van onderzoek.Tijdens break-out sessies analyseerden de deelnemers veiligheidskwesties in de waardeketen van vijf eerdere iGEM projecten. Ze identificeerden wie verantwoordelijk gehouden kan worden voor welke aspecten, en wat het begrip “veilig(er) by design” in dit geval in zou kunnen houden. Dit leverde veel nieuwe vragen op, die twee deelnemende artiesten handzaam samenvatten in een kamerbrede tekening. De discussie wordt duidelijk vervolgd.

Trends in nanotechnologieonderwijs voor industrie en samenleving

Het tijdschrift Current BioNanotechnology heeft het artikel “Current Trends in Nanoeducation for Industry and Society” gepubliceerd, met Ineke Malsch als eerste auteur. Het artikel doet verslag van discussies met belanghebbenden over internationale trends op het gebied van hoger onderwijs in nanotechnologie. Deze discussies vonden plaats in het kader van het project NanoEIS: Nanotechnology Education for Industry and Society, gefinancierd door de Europese Unie: www.nanoeis.eu. Universiteiten in verschillende Europese landen en Noord-Amerika bieden al nanotechnologieonderwijs aan. De deelnemers aan de discussies toonden belangstelling voor de ontwikkeling van cursussen op het gebied van nanotechnologie in hogescholen en instellingen voor levenslang leren. Buiten de EU worden ook aan universiteiten nieuwe nanotechnologiecursussen ontwikkeld.

Ineke Malsch, Dorota Rutkowska-Zbik, Martin Himly, Costas Kiparissides, Olga Kammona, Bartlomiej Szafran, Iseult Lynch, Frederick Ntow, Paula Queipo Rodriguez, Moshe Talesnik, David Rosenberg, Albert Duschl. Current Trends in Nanoeducation for Industry and Society. In Current BioNanotechnology 2016, vol 2: http://www.eurekaselect.com/node/142765/article/current-trends-in-nanoeducation-for-industry-and-society

Verrassende religieuze visies op synthetische biologie

Zo’n 40-45 deelnemers in de conferentie “Synthetic Biology – Visions of the Future” in NEMO, Amsterdam op 24 juni 2016 bogen zich onder leiding van Joachim Boldt over religieuze en culturele visies op synthetische biologie. Als in een vissenkom gingen kleine groepjes deelnemers van tafel naar tafel, waar ze 5x7 minuten in gesprek gingen met “tafel-experts” theologen, filosofen en professionals met katholieke of protestantschristelijke achtergronden, waaronder Ineke Malsch. Iedereen kreeg de kans vragen te stellen en een mening te formuleren. Prof. Bernadette Bensaude-Vincent gaf het startsein voor de plenaire discussie met een presentatie over antropocentrische versus eco-centrische perspectieven op synthetische biologie. Ze vergeleek synthetische biologie met extreme sport, en plaatste Paus Franciscus encycliek “Laudato Si” in een eco-centrisch perspectief. Deelnemers riepen op om de discussie te verbreden door vertegenwoordigers van andere religies uit te nodigen, waaronder de Islam. Info: www.synenergene.eu

Water of goud?

Heb je dorst? Draai de kraan open en drink tot je verzadigd bent. Maar zo werkt het niet overal op aarde. Volgens het laatste rapport over de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties had in 2015 9% van de wereldbevolking geen toegang tot schoon drinkwater, terwijl 2,4 miljard mensen geen deugdelijk sanitair gebruikten. In sommige gebieden vallen er zelfs doden in de strijd over de keuze: water of goud? Sommige mijnbouwbedrijven en zelfstandige mijnwerkers hebben decennialang kwik en andere giftige chemicaliën gebruikt om goud en andere kostbare grondstoffen te winnen. Het afval vervuilt het water waar boeren en andere omwonenden hun dorst mee moeten lessen. In enkele gevallen zijn de tegenstellingen zo verhard dat men elkaar alleen nog achter de barricaden treft of in de rechtbank. Het is een vicieuze cirkel waarin men zich na elke ronde dieper ingraaft en alleen nog overlegt met gelijkgestemden: multinationale mijnbouwbedrijven spreken met overheden en organisaties van de verenigde naties en beloven plechtig zich aan morele gedragscodes te houden. En lokale kleine boeren praten met milieu- en mensenrechtenorganisaties die hun belangen in media en rechtszaken verdedigen.

Lichtpuntjes zijn er wel. Beide partijen kloppen aan bij kerken: landbouwers in Latijns-Amerika hebben steun gezocht en gekregen bij hun lokale parochie, die ook dialoogtafels opzette, tot het doodbloedde op tegenwerking vanuit de hiërarchie. Recenter verzochten directeuren van mijnbouwbedrijven de Paus en andere kerkleiders om te bemiddelen. Dit heeft al tot drie internationale conferenties geleid. Maar ook de zegen van de Paus heeft het water nog niet schoon gemaakt.

Wetenschappers uit alle delen van de wereld werken wel aan nieuwe technieken waarmee op termijn het afvalwater van mijnbouw gezuiverd kan worden. Gifstoffen zoals kwik, fluoride en arseen die nu nog nauwelijks te verwijderen zijn, kunnen er in de toekomst uitgefilterd worden. Nu lukt het al in een bekerglas, en hele stad te drinken geven zal nog enkele decennia duren, en heel wat kosten.

Veel mensen werken dus aan hun eigen oplossing van de tegenstelling tussen water of goud, maar vooral langs elkaar heen. In mijn droom komt er een nieuwe dynamiek tot stand als onafhankelijke onderzoekers waterzuiveringsprojecten opzetten in overleg met alle belanghebbenden, op het neutrale terrein van kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties. Zodat iedereen duurzaam toegang krijgt tot de vruchten van de aarde: water én goud.

Ineke Malsch – bijdrage aan barmhartigheidsviering ‘geef dorstigen te drinken’ op 22-5-2016 in de Aloysiuskerk te Utrecht – dit artikel is gebaseerd op de factsheet “nanotechnology can help solve conflicts over mining” van het project www.nmpdela.eu en een hoofdstuk in een boek waaraan ik schrijf over duurzame technologieontwikkeling: “Future Technologies We Want”. In het kader van het platform BALEWARE (Bridging Africa, Latin America and Europe in Water and Renewable Energy) www.baleware.org kunnen we proberen het idee in praktijk te brengen. 

Obstakels hinderen participatie in nanodialoog

Op 11 april interviewde Paulo Martins Ineke Malsch in het internet-TV programma Nano Alerta over de rol van verschillende belangengroepen in dialoog over de beheersing van risico’s van nanomaterialen. Deelname van maatschappelijke organisaties aan deze dialoog wordt belemmerd door ingesleten werkrelaties tussen de industrie, onderzoeksorganisaties en overheidsorganen op het gebied van risicomanagement van nanomaterialen. Daarnaast werpt diepgeworteld wantrouwen tegen de innovatiedriehoek overheid-bedrijven-kennisinstellingen bij sommige maatschappelijke organisaties blokkades op. Verschillende redenen zijn gegeven om maatschappelijke organisaties wel bij risicobeheersing van nanomaterialen te betrekken. Vanuit een liberaal perspectief lijkt dit minder noodzakelijk dan vanuit een communitaristisch perspectief, waarin burgers gezien worden als leden van bewegingen die vertegenwoordigd worden door de maatschappelijke organisaties. Info: www.nanotecnologiadoavesso.org

Synthetische Biologie - toekomstbeelden

Meld je nu aan voor het SYNENERGENE forum op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni 2016 in NEMO in Amsterdam www.e-nemo.nl. Dit grootschalige publieksevenement biedt een platform voor discussie over beloften en implicaties van synthetische biologie vanuit een maatschappelijk perspectief. De eerste dag is een conferentie met plenaire en parallelsessies over belangrijke issues en activiteiten van het SYNENERGENE project. De tweede dag zullen SYNENERGENE partners synthetische biologie op het toneel brengen door debatten, theater en een BIOFICTION film festival. Zie voor informatie en aanmeldingsgegevens de website www.synenergene.eu  

Nanogeneeskunde in de kliniek

Nano Wereld Kanker Dag is herdacht op 2 februari tijdens miniconferenties georganiseerd in 12 landen door het Europees Technologieplatform Nanomedicine. Het nationale nanotechnologieprogramma NanoNextNL organiseerde er een in Utrecht. Het thema was: Nanogeneeskunde: naar een toekomst voor iedere kankerpatiënt. Vergeleken met hetzelfde evenement twee jaar geleden lag de nadruk deze keer meer op de klinische praktijk. Professor Bob Pinedo, medisch oncoloog verbonden aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam kondigde de bouw aan van een nieuw Imaging Centrum vanaf komende zomer. In de toekomst verwacht hij dat iedereen jaarlijks een pil slikt met intelligente sensoren om de aanwezigheid van hypermetilatie in de darmen te detecteren. Dit kan een vroege aanwijzing zijn van beginnende kanker. Het kan er ook op wijzen dat de betrokkene recent iets verkeerds heeft gegeten. Het realistische gehalte van dit droombeeld bleef buiten beschouwing. Andere voorbeelden van nanomedicijnafgiftesystemen voor chemotherapie met minder bijwerkingen en van vroegdiagnostiek waren ofwel al verkrijgbaar ofwel in verschillende stadia van klinisch onderzoek. De toekomst voor nanogeneeskunde tegen kanker ziet er zonnig uit, mits bewezen kan worden dat de mogelijke voordelen groter zijn dan de eventuele nadelen. Robert Geertsma van RIVM bepleitte meer dialoog met patiënten en andere belangengroepen tijdens de verdere ontwikkeling van nanomedicijnen. www.nanonextnl.nl

Versterk het verbod op biowapens

Ineke Malsch en Paul Lansu betogen dat politici en maatschappelijke organisaties zich moeten mengen in de dialoog over het Biologische Wapen Verdrag, wat in 2016 herzien kan worden. Deze dialoog moet bijdragen aan universalisering van het verdrag door Staten die nog geen (volledige) verdragspartij zijn te overtuigen het te tekenen of ratificeren. De dialoog moet ook het evenwicht tussen veiligheid en academische vrijheid bevorderen. Het Reformatorisch Dagblad publiceerde hun opinie op dinsdag 22 december 2015: http://www.digibron.nl/search/detail/e27f74452152e10cced45bd4d4ae730c/versterk-verbod-op-biologische-wapens?authenticated=false#

Wat is het doel van nanotechnologieonderwijs?

Ineke Malsch leidde een discussie over onderwijs in nanotechnologie tijdens de conferentie over interacties tussen het immuunsysteem en nanomaterialen georganiseerd door ESF-EMBO op kasteel Polonia in Pultusk, Polen, 4-9 oktober 2015: http://nanomaterials.esf.org/. Het doel van de discussie was de aansluiting van universitair onderwijs op het gebied van nanotechnologie en de arbeidsmarkt te verbeteren. Ze presenteerde voorlopige resultaten van het project NanoEIS: www.nanoeis.eu. De ongeveer 40 deelnemers, jonge en senior onderzoekers en professionals geïnteresseerd in immunologie en nanomaterialen, reageerden op deze resultaten. De vraag naar de doelstellingen van nanotechnologieonderwijs stond centraal: studenten voorbereiden op banen in winstgevende bedrijven of op verantwoorde innovatie? Professionele opleidingen zoals farmacie of medicijnen hebben een directere aansluiting op specifieke banen dan meer academische opleidingen die vooral analytisch denkvermogen trainen om allerlei soorten problemen op te lossen. Promovendi die in of met bedrijven werken kunnen gehinderd worden in hun vrijheid om te publiceren in academische tijdschriften, waardoor hun kansen op een academische carrière beperkt kunnen worden. Tijd is ook een probleem: stages in bedrijven zijn wel mogelijk in een bachelor opleiding van 3,5 tot 4 jaar, maar niet in de standaard 3 jarige curricula. Veranderingen in curricula verlopen moeizaam in veel universiteiten. Universitaire bestuurders zouden docenten meer kunnen stimuleren om hun colleges aan te passen aan veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt voor hun studenten.

Maatschappelijke organisaties zoeken rol in ontwikkeling veiligheidstechnologie

Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en experts op het gebied van de ontwikkeling van technologie voor civiele veiligheid overlegden op 15-16 september in Berlijn over een grotere rol voor deze organisaties in dit onderzoek. Momenteel staat de ontwikkeling van producten voor veiligheidstoepassingen zoals grensbewaking, hulpdiensten en cybersecurity centraal, en is de bijdrage aan de veiligheid van Europese burgers niet altijd duidelijk. De meeste maatschappelijke organisaties missen de deskundigheid en middelen om zich bezig te houden met veiligheidsonderzoek. Als ze al deelnemen aan projecten spelen ze meestal een marginale rol. De deelnemers aan de workshop bespraken de bestaande belemmeringen en wenselijke toekomst, resulterend in een lijst concrete en gedetailleerde suggesties voor deelname van maatschappelijke organisaties in alle stadia van de Europese cyclus voor veiligheidsonderzoek, van besluitvorming over de prioriteiten en agenda voor onderzoek via de uitvoering van projecten tot verspreiding en evaluatie van resultaten. De workshop was onderdeel van het SECUREPART project www.securepart.eu

Artikel over Collectieve besluitvorming over veilig omgaan met nanomaterialen gepubliceerd

De proceedings van de STS Italia conferentie “A matter of design” zijn gepubliceerd, met daarin het artikel over “Collective decision making on risk management and sustainable manufacturing of nanomaterials and the role of decision support tools” door Ineke MALSCH, Vrishali SUBRAMANIAN, Elena SEMENZIN, Danail HRISTOZOV and Antonio MARCOMINI. De proceedings zijn gratis beschikbaar via de website www.stsitalia.org

Wereldwijd verantwoord innoveren beschouwd vanuit het perspectief van communitarisme en subsidiariteit

NanoEthics heeft recent het volgende artikel van Ineke Malsch gepubliceerd als online first: Communitarian and Subsidiarity Perspectives on Responsible Innovation at a Global Level. Abstract: Alle belanghebbenden zijn het er in het openbaar over eens dat innovatie en het beheer van opkomende technologie verantwoord moet gebeuren. Het debat over wie wat moet bijdragen aan dit verheven doel is echter nog lang niet afgerond. Het beginpunt van dit artikel is de vraag hoe en waarom belangengroepen naast overheden betrokken moeten worden bij het beheer van nanotechnologie in internationaal verband. Om nieuw licht te werpen op deze discussie worden de voornamelijk Noord-Amerikaanse kritiek op het politieke liberalisme en het gerelateerde, voornamelijk Europese concept van subsidiariteit onderzocht. De centralen onderzoeksvraag is: Kan een communitaristisch-subsidiariteitsperspectief op de rollen van overheden, bedrijven en maatschappelijke actoren met belang bij opkomende technologie verhelderen op welke gronden ieder van deze actoren bij zou moeten dragen aan verantwoord innoveren op internationaal niveau? Een analytisch kader wordt voorgesteld na selectie van enkele relevante aspecten van een communitair-subsidiariteitsmodel voor een dialoogsamenleving. Dit kader wordt vervolgens toegepast op de recente internationale dialoog over verantwoord beheer van nanotechnologie. De uitkomsten van deze analyse worden vergeleken met de OECD gids voor publieke participatie en communicatie inzake nanotechnologie, en indicatoren voor het volgen van de voortgang op het gebied van verantwoord mondiaal innoveren. De belangrijkste bijdrage van het voorgestelde communitair-subsidiariteitsperspectief is dat het filosofische argumenten aandraagt voor terugkeer van burgers achter het stuur van internationale verantwoorde innovatiesamenwerking. Link: http://link.springer.com/article/10.1007/s11569-015-0234-1

Lezing nanotechnologie en gezondheid goed ontvangen

Op 24 april sprak Ineke Malsch over nanotechnologie en gezondheid op het Wartburg College in Rotterdam. Deze lezing was onderdeel van een tweedaags project over nanotechnologie. Ze legde uit wat nanotechnologie is en gaf een overzicht van mogelijke kansen en risico’s voor de gezondheid. Ze presenteerde ook enkele toepassingen en discussies over mogelijke gezondheidsrisico’s van nanomaterialen die in de scheikundeles gemaakt kunnen worden zoals nanozilver, zeolieten, superhydrofobe stoffen, nanozonnecreme en nano ferrofluids. De presentatie is gebaseerd op materialen en concepten van EthicSchool www.ethicschool.nl

Ondersteun besluitvorming voor duurzame nanotechnologie

Het tijdschrift Environment, Systems and Decisions publiceerde vandaag het artikel "Supporting Decision Making for Sustainable Nanotechnology". Het artikel rapporteert over interviews met verantwoordelijken voor besluiten over veilig en duurzaam ontwikkelen van producten met nanomaterialen in grote en kleine bedrijven en met beleidsmakers van verschillende overheidsinstanties op het gebied van regelgeving voor nanomaterialen. De interviews worden gebruikt als input voor het ontwerp van een software decision support tool in het Europese project SUN (Sustainable Nanotechnologies, www.sun-fp7.eu). Download het artikel hier (open access): http://link.springer.com/article/10.1007/s10669-015-9539-4?sa_campaign=email/event/articleAuthor/onlineFirst

Nieuw EthicSchool aanbod: doe-het-zelfcursus Verantwoord Innoveren

Uiteraard bent u een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer. Maar hebt u de capaciteit in huis om ook verantwoord te innoveren met nieuwe technologie waarvan de effecten op mens, milieu en maatschappij onzeker zijn?

EthicSchool biedt voor uw personeel een doe-het-zelfcursus Verantwoord Innoveren aan die met succes getest is, o.a. in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam op 27 augustus 2014, tijdens de NMP-DeLA zomerschool over nanotechnologie voor water en energie in Monterrey, Mexico op 12 november 2014 en tijdens de Duurzame Nanotechnologieschool in Venetië, Italië op 16 januari 2015. Info: postbus@malsch.demon.nl

Ineke Malsch in Perspectief

Een chip in je lijf, is dat ok? Ja en nee, vindt Ineke Malsch in het septembernummer van het ledenblad van de Protestants-Christelijke Ouderenbond: http://www.pcob.nl/ledenvoordeel/ledenmagazine-perspectief/ . U kunt ook deelnemen aan de discussie via de website http://www.pcob.nl/ledenvoordeel/ledenmagazine-perspectief/de-stelling/

Of download en speel het spel over mensverbetering: http://www.beta-oost.nl/pages/view/416219/speel-het-spel-over-mensverbetering-en-vorm-je-eigen-mening

Nieuwe EthicSchool lezingen over de Europese Strategie voor Nanotechnologie

Wilt u alles weten van de Europese strategie voor de verantwoorde ontwikkeling van nanotechnologie en hoe u hierop in kunt spelen? EthicSchool www.ethicschool.nl organiseert hier graag een workshop of lezing over voor uw bedrijf of organisatie. Ineke Malsch’ lezingen over de Europese strategie en actieplan voor nanotechnologie werden tijdens de NMP-DeLA zomerschool over Nanotechnologie en Gezondheid in Buenos Aires, 19-23 mei 2014 goed ontvangen: www.nmp-dela.eu. Dit vormt de basis voor een programma dat afgestemd wordt op uw wensen. Neem voor informatie contact op: postbus@malsch.demon.nl

Draag bij aan SYNENERGENE

De komende jaren zal Malsch TechnoValuation bijdragen aan het Europese project SYNENERGENE, op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Innoveren in Synthetische Biologie. Het bedrijf zal kennis en netwerken bijdragen aan dit open dialoogforum wat een breed scala aan betrokken actoren bij synthetische biologie wil stimuleren van elkaar te leren. Neem ook deel en meld u aan op de website www.synenergene.eu

Wie betaalt universitair open massaonderwijs?

Ineke Malsch, postbus@malsch.demon.nl

Massieve Open Online Cursussen (MOOCs) veroorzaken sinds 2011 een revolutie in Hoger Onderwijs, was de boodschap van een KNAW discussie op 8 april. Steeds meer universiteiten waaronder de UvA, UL en TUD maken delen van hun onderwijs online beschikbaar voor studenten uit de hele wereld. Minister Bussemaker van OCW vindt dat Nederlandse universiteiten voorop moeten lopen. De Open Universiteit (OU) heeft een traditie in open hoger onderwijs op afstand. Fred Mulder van UNESCO en OU vergeleek de onderliggende waarden in Open Onderwijs (OER) en online onderwijs (MOOC). Waar open onderwijs de student en diens studiedoeleinden in diens socio-culturele omgeving centraal stelt, zijn MOOCs vooral een middel om meer studenten van buiten naar het klassikale onderwjs van de (Westerse) docent te trekken. “Neo-kolonialisme” noemde een deelnemer het zelfs. Veel universiteiten werken samen met private ondernemingen zoals COURSERA, EdX en Udacity. De eerste twee bieden het onderwijs gratis aan. Het verdienmodel is nog in ontwikkeling, en dat roept vragen op. Is het wel ethisch om publiek gefinancierd (Nederlands) onderwijs te laten gebruiken om op termijn (Amerikaanse) bedrijven te laten verdienen aan privacygevoelige informatie over studenten? De motivatie om met deze bedrijven in zee te gaan blijkt vooral praktisch: ze bereiken meer deelnemers dan eigen platforms van de universiteiten. Verbazend hoe naïef en onzorgvuldig Nederlands slimste mensen omgaan met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Info: https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/moocs-massive-open-online-courses

Artikel Nano-kennis voor niet-R&D banen

Nanotechnology Reviews publiceerde Ineke Malsch’ artikel “Nano-education in Europe: nano-training for non-R&D jobs online in December 2013. Het artikel bespreekt de behoefte aan kennis op het gebied van nanotechnologie onder professionals op het gebied van dialoog en communicatie, regulering en innovatiebeleid over nanotechnologie. Geïnterviewde in alle drie sectoren willen meer weten van nanowetenschap, nanomaterialen, risico’s, wettelijke en sociale aspecten van nanotechnologie, bij voorkeur in hun eigen taal. Deze studie is uitgevoerd in het project NanoEIS, gefinancierd door de Europese Commissie (KP7, project nr. 319054).

OESO rapport verantwoord nanotechnologiebeleid

Nederland maakt deel uit van een elftal delegaties van de OESO werkgroep nanotechnologie (WPN) die verantwoorde nanotechnologieontwikkeling stimuleren in een specifiek nationaal programma. Dit blijkt uit een enquête onder 25 delegaties. Meer dan de helft van deze landen investeert in onderzoek naar gezondheids- en milieueffecten van nanomaterialen en naar ethische en maatschappelijke aspecten. De andere delegaties zijn Argentinië, Australië, Canada, China, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Israël, Italië, Japan, Korea, Mexico, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Polen, Zuid Afrika, Spanje, Zweden, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Europese Unie. Download het rapport hier.

Nederlanders vertrouwen wetenschap meer dan gemiddelde Europeaan

Meer Nederlanders zijn op de hoogte van (47%) en geïnteresseerd in (68%) wetenschap en technologie dan de gemiddelde Europeaan, volgens een recente Eurobarometer opiniepeiling over verantwoorde wetenschap en innovatie. Meer Nederlanders (88%) hebben positieve verwachtingen van wetenschap dan het Europese gemiddelde (77%). Consumentenorganisaties hebben in Nederland de beste reputatie in verantwoorde omgang met wetenschap en technologie (90%), gevolgd door academische onderzoekers (87%) en milieubeweging (81%). De gemiddelde Europeaan heeft meer vertrouwen in academici (82%) en milieubeweging (81%) en pas in derde instantie in consumentenorganisaties (76%). Nederlanders hebben wat minder behoefte aan publieke dialoog en ethiek voor onderzoekers dan gemiddeld. Download de resultaten hier.

Richt innovatie op maatschappelijke uitdagingen

De Adviesraad voor Wetenschap en Technologie AWT adviseert het kabinet om meer leiderschap te tonen in de ontwikkeling van Nederlandse innovatieve oplossingen voor mondiale maatschappelijke uitdagingen. Governance is nodig in samenwerking tussen onderzoekers, bedrijven, ministerie van Economische Zaken en vakdepartementen. Een goede samenwerking kan nieuwe markten helpen creëren, gelooft de AWT. Nieuw in dit advies is de expliciete focus op een beperkt aantal maatschappelijke uitdagingen, bovenop de huidige prioriteiten economische groei en werkgelegenheid. Bovendien ziet de AWT een grotere rol voor andere ministeries dan de huidige trekker van innovatiebeleid, het ministerie van Economische Zaken. De overheid moet het maatschappelijke middenveld en burgers betrekken bij maatschappelijke innovatie, maar het hoe en waarom laat de AWT in het midden, onder verwijzing naar een volgend advies over sociale innovatie. Info: http://www.awt.nl/publicaties/nederland-barst-van-potentie-maar-moet-krachten-bundelen/item606

Nanobedrijven willen training in veilig omgaan met nanomaterialen

De meeste van 67 deelnemende bedrijven in een recente enquête van NanoEIS zoeken training in gezondheids- en veiligheidsaspecten, nanocoatings / slimme oppervlakken en karakteriseringstechnieken. Over 5 jaar voeren gezondheids- en veiligheidsaspecten nog de lijst aan, maar zullen regulering / standaardisatie, milieu / afval / recycling en nanochemie belangrijker worden. Ruim de helft van de bedrijven zou investeren in gespecialiseerde training in nanotechnologie om deze vaardigheden te verwerven, maar geen nieuwe nanospecialisten in dienst nemen. Download het rapport hier in het Engels.

Nano-educatie voor niet-R&D banen

In een nieuw rapport getiteld “Other employers’ needs for nano-education” presenteert Ineke Malsch resultaten van een studie over de behoefte aan onderwijs en training in verschillende Europese organisaties. Deze organisaties zijn actief in dialoog & communicatie, regulering, en promotie van wetenschap, technologie en innovatie. De data gepresenteerd in het rapport zijn verzameld in het project NanoEIS (Nanotechnology Education for Industry and Society) gefinancierd door de Europese Unie. De data worden gepresenteerd in de context van recente trends in EU beleid op het gebied van nanotechnologie-educatie. Lees de managementsamenvatting hier (in het Engels).

Herpublicatie Ethics and Nanotechnology

LAP Publishing heeft een handelseditie gepubliceerd van Ineke Malsch' proefschrift Ethics and Nanotechnology: Responsible Innovation at global level in the 21st century. U kunt het boek bestellen via: https://www.lap-publishing.com/catalog/search?search_query=malsch